متن ساده جهت تعهد برای ثبت دامنه های IR

  محمد جواد دهقانی      1      دامنه -

آموزش آسان و متن تعهد نامه جهت انتقال دامنه 

برخی از دامنه ها در نیک باید توسط مدارک و تعهدنامه تایید شوند تا در آینده دامنه مربوطه به سازمان و یا شخص خاصی نباشد، در صورتیکه وضعیت دامنه شما در انتظار ارسال مدارک باشد باید مدارک زیر را به ایمیل نیک ارسال نمایید تا دامنه شما توسط مرکز تایید شود.

توجه: مسئولیت تایید و یا عدم تایید دامنه ها توسط مرکز نیک می باشد و دولت هاست هیچ مسئولیت و دخالتی در این امر ندارد.

1. متن تعهد نامه ای که Nic.ir برای تکمیل فرآیند ثبت برخی از دامنه های خاص درخواست می کند می تواند به شکل زیر باشد، این متن را بصورت دست نویس روی یک کاغذ نوشته و سپس با اسکنر و یا موبایل یک تصویر از آن تهیه کنید.


به نام خدا
اینجانب آقا / خانم / شرکت ...................... به شناسه ........................ در مورد
دامنه هایی که صاحب امتیاز آنها بوده یا پس از این اقدام به ثبت آنها می نمایم، اعلام می دارم کلیه
دامنه ها را بدون سوءنیت به ثبت رسانده و هیچیک از این دامنه ها ناقض حقوق اشخاص ثالث بویژه حقوق
مربوط به نام اشخاص حقوقی یا علایم تجاری نبوده و همچنین مغایرتی با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ندارد.
همچنین متعهد می گردم در صورت ثبت دامنه برای شخص یا شرکتی دیگر، شناسه مربوط به همین شخص
یا شرکت را بصورت رسمی به همراه مدارک مثبت (کارت ملی، روزنامه رسمی) اعلام نمایم، و کلیه
مسئولیت های قانونی ناشی از شکایت یا اقامه دعوی در مورد دامنه های ثبت شده برعهده اینجانب می باشد.


مهر / امضاء
تاریخ

 

2. سپس یک نسخه از تعهد نامه به اضافه اسکن کارت ملی مالک دامنه (فردی که دامنه در شناسه اون ثبت شده است)

یا روزنامه رسمی شرکتی (برای شناسه حقوقی) که دامنه در شناسه آن ثبت شده است را از طریق آدرس

https://www.nic.ir/Upload_Document?doc_type=domain

برای سازمان فیزیک نظری ارسال کنید.
پس از ارسال و بررسی اپراتور مرکز نیک دامنه شما فعال و تایید خواهد شد.

قابل ذکر است این تعهد نامه و مدارک فقط یکبار توسط مرکز نیک درخواست می شود و برای تمامی دامنه های بعدی دیگر نیازی به ارسال مدارک نخواهد بود.

آموزش قبلی آموزش بعدی

دسته بندی
آموزش ها